• پذیرش مقاله در مجموعه همایش‌های کاربرد استانداردهای GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی، بدون هزینه می‌باشد.
  • نویسندگان اول و دوم مقالات پذیرفته شده، در روز مرتبط با همایش، به صورت رایگان شرکت خواهند نمود.

برای ثبت مقالات، بر اساس مراحل زیر اقدام نمایید: